•   architektonické návrhy  

- vypracujeme predbežné štúdie, návrhy stavieb, návrhy interiérov, dizajn nábytku i urbanistické návrhy             

  •   projektová dokumentácia  

- vypracujeme podklady na územné konanie, na stavebné konanie i projekty na samotnú realizáciu stavby

  •   tepelno-technické posúdenie  

- robíme projektové posúdenie tepelno-technických vlastností navrhnutých konštrukcií

  •   energetický certifikát budovy  

- máme oprávnenie na vystavenie energetického certifikátu po kolaudácii stavby

  •   inžinierska činnosť  

- zastupujeme investora pri vybavovaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia, zabezpečujeme styk s úradmi a inštitúciami

  •   autorský dozor stavby  

- vykonávame autorský dozor projektanta počas realizácie na stavbe

  •   inžinierska činnosť v štádiu realizácie  

- máme oprávnenie na výkon stavebného dozoru t.j. zastupujeme záujmy investora pri realizácii stavby

 

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIA

2692*A*1         -   stavebný inžinier

179*1*2008     -   tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

09795*10*       -   stavbyvedúci pozemné stavby

08614*10*       -   stavebný dozor pozemné stavby